phòng mối trung tâm Hành Chính Bình Phước khối nhà B2

Chi tiết sản phẩm

phòng mối trung tâm Hành Chính Bình Phước khối nhà B2

Phòng mối công trình khối kinh tế dãy 1 (B2) công trình trung âm hành chính huyện Phước Long, Bình Phước
Hạng mục phòng mối: thiết kế chống mối cho toàn bộ công trìn, thiết kế hào chống mối bên trong công trình, thiết kế hào chống mối bên ngoài công trình, thiết kế chống mối nền và thiết kế chống mối vách tường.
Thi công chống mối : - Diệt toàn bộ tổ mối hiện có
- Thi công chống mối hào bên trong công trình
- Thi công chống mối nền công trình
- Thi công chống mối vách
- Thi công chống mối hào ngoài công trình

BẢNG TÍNH GIÁ ĐỀ XUẤT NHẬN THẦU
Coâng trình: Khoái Kinh teá daõy 1 (B2)
Dự án: Trung taâm haønh chính thò xaõ Phöôùc Long
Haïng muïc: Phaàn choáng moái
              ĐVT: đồng
Stt Hạng mục công việc Đơn Khối  Đơn giá Thành tiền
vị lượng
1 Xử lý hào phòng mối bao ngoài công trình        
1.1 Khối lượng: 134,8 x 0,5 x 0,6 m3 40,44   0
1.2 Vật liệu       0
1.2.1 Thuốc chống mối dung dịch Agenda: 15 lít/m3 lít 606,6 54.000 32.756.400
1.3 Nhân công       0
1.3.1 Công đào m3 40,44 56.438 2.282.353
1.3.2 Công lấp m3 40,44 48.178 1.948.318
1.3.3 Công xử lý thuốc, thợ bậc 4/7: 1,3 công/m3 công 52,57 237.321 12.475.965
1.4 Máy thi công       0
1.4.1 Máy phun hoá chất 0,4 ca /m3 ca  16,18 89.073 1.441.201
2 Xử lý hào phòng mối bên trong công trình       0
2.1 Khối lượng: 450,12 x 0,3 x 0,4 m3 54,01   0
2.2 Vật liệu       0
2.2.1 Thuốc chống mối dung dịch Agenda: 15 lít/m3 lít 810,22 54.000 43.751.880
2.3 Nhân công       0
2.3.1 Công đào  m3 54,01 56.438 3.048.216
2.3.2 Công lấp  m3 54,01 48.178 2.602.094
2.3.3 Công xử lý thuốc: 1,3 công/m3 công 70,22 237.321 16.664.681
2.4 Máy thi công       0
2.4.1 Máy phun hoá chất: 0,4 ca/m3 ca  21,61 89.073 1.924.868
3 Xử lý phòng mối mặt nền tầng 1 công trình       0
3.1 Khối lượng m2 726,74   0
3.2 Vật liệu       0
3.2.1 Thuốc chống mối dung dịch Agenda: 3 lít/m2 lít 2.180,22 54.000 117.731.880
3.3 Nhân công       0
3.3.1 Công xử lý thuốc: 0,13 công/m2 công 94,48 237.321 22.422.088
3.4 Máy thi công        0
3.4.1 Máy phun hoá chất: 0,05ca/m2 ca 36,34 89.073 3.236.913
4 Phun thuốc chân tường tầng 1 (cao 3,8m)       0
4.1 Khối lượng:  m2 2.083,24   0
4.2 Vật liệu       0
4.2.1 Dung dịch thuốc chống mối Agenda: 2 lít/m2 lít 4.166,48 54.000 224.989.920
4.3 Nhân công       0
4.3.1 Công xử lý thuốc: 0,1 công/m2 công 208,32 237.321 49.438.711
4.4 Máy thi công        0
4.4.1 Máy phun hoá chất: 0,05ca/m2 ca 104,16 89.073 9.277.844
  Tổng cộng       545.993.331
Làm tròn       545.993.000
Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi ba ngàn đồng chẵn
 

Từ khóa liên quan "phòng mối trung tâm Hành Chính Bình Phước khối nhà B2"

phong moi binh phuoc   chong moi binh phuoc   diet moi binh phuoc   nha thau chong moi   nha thau diet moi   

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập